Kildehaven har modtaget en meget flot kritik i de forskellige socialtilsyns-rapporter fra både 2014 og 2015. Nedenfor kan du finde et uddrag af konklusionerne fra nogle af rapporterne og længere ned kan du se de forskellige rapporter i deres fulde længde.

Socialtilsyn, december 2015.
Den samlede vurdering af Kildehaven lød således:

Indtrykket af friplejeboligerne Kildehaven er et hus præget af en meget aktiv og positiv beboergruppe.

Hovedindtrykket er stor trivsel og godt humør; et indtryk der understøttes tydeligt ved tilsynsbesøget; understøttet af observationerne og udsagn fra beboere og pårørende i målrettede interviews.

Dokumentationen, interviews med beboere og pårørende, medarbejdere og ledelse tyder på en flot inddragelse ikke alene i den individuelle indsats, men også på tværs af beboerne, med de pårørende og med/mellem medarbejderne. Hjemmesiden og aktivitetskalendere giver et billede af en meget stor aktivitet og mange og brede tilbud til beboerne. Her fornemmes konstant liv og glade dage. Denne del af indsatsen får rosende ord af beboerne og endog meget rosende ord fra de pårørende. Man trives med oplevelse af én meget stor indflydelse på eget liv og oplevelse af stor aktivitet, som man kan være en del af eller fravælge.

Værdigrundlag og nærmere beskrivelse af pædagogiske metoder er siden sidste tilsyn blevet tydelige og der fornemmes stort ejerskab i ledelse og blandt medarbejderne; der udtrykkes af alle stolthed af tilgangene. Den faglige indsats fremtræder begrundet og med stor systematik, hvad enten det drejer sig om den pædagogiske praksis, den sundhedsmæssige indsats eller sikring af beboernes retssikkerhed. Kildehaven har fundet en form og systematik, som tilgodeser overordnede krav ikke alene fra sundhedsloven, men også fra Serviceloven.

Interviews med samlet 3 beboere og 2 pårørende tyder stor tilfredshed herfra, hvad enten det drejer sig om hjælpen, kompetencer, aktiviteter, inddragelse eller de fysiske rammer. De fysiske rammer i Kildehaven, suppleret med aktivitetstilbuddet giver mange meget forskelligartede muligheder.

Ud over dette er det indtrykket, at der i bred forstand sikres beboerne individuelt og i grupper fysisk aktivitet, sanseoplevelser, (ud)dannelse. Alt dette fornemmes at ske ved en meget stor fleksibilitet fra medarbejderne. Efter tilsynets vurdering har Kildehaven de sidste år udviklet sig til et yderligere attraktivt sted at vælge bolig, et hus med rigtigt mange spændende aktivister og et hus med godt samspil med lokalsamfundet. Sideløbende med de mange gode sociale og aktivitetsmæssige tiltag har man udviklet en faglig praksis med stor systematik og opfølgning på relevante faglige indsatser.

Socialtilsyn aflastningsboliger, 2015. Uddrag:

Socialtilsynet konkluderer, at aflastningstilbuddet samarbejder aktivt og relevant med de forskellige dagbeskæftigelsestilbud omkring den enkelte borger.

Socialtilsynet ser, at tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borger i forhold til selvstændighed og tilbuddet udnytter de gode muligheder der er for, at borgene kan indgå i sociale relationer, med de øvrige borgere på Kildehaven. Socialtilsynet konstaterer, at flere af de nuværende borgere bor midlertidigt i aflastningstilbuddet. Tilbuddet arbejder tværfagligt og har stort fokus på at skabe tryghed for borgerne. Aflastningstilbuddet er velorganiseret og socialtilsynet ser aflastningstilbuddets pædagogiske profil er under ledelsens bevågenhed og på vej ud i hele organisationen.

...

Kildehavens aflastning opstiller konkrete mål for de borgere, som er på længerevarende aflastning, omkring udvikling af deres selvstændighed og sociale kompetencer. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne inddrages i udformningen af "Mit liv" i det omfang, de kan udtrykke ønsker og behov, og at Kildehavens aflastning i relevant omfang inddrager forældre og kontaktpædagoger i forhold til at udarbejde en plan, så opholdet kan blive positivt for borgeren. Det er Socialtilsynets vurdering, at Kildehaven Aflastning i væsentlig omfang tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsnedsættelse, og at de indretter hjælpen efter borgerens behov. Socialtilsynet vurderer, at der på aflastningen er gode muligheder for, at borgene kan indgå i sociale relationer.

...

Det er Socialtilsynets vurdering, at Kildehaven aflastning i høj grad sikrer, at borgerne trives både fysisk og mentalt, da de mødes af medarbejdere, der enten har en pædagogisk eller en sundhedsfaglige baggrund. Der arbejdes systematisk med at understøtte borgernes fysiske trivsel ved, at der er faste procedurer for undersøgelse af borgernes fysiske tilstand. Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet har fokus på sund ernæring og kost og at borgernes inddrages i denne proces. Derudover har Kildehaven et stor motionsrum, hvor alle borgere, uanset handicap kan dyrke motion.